Umowa o świadczenie usług wirtualnego biura

  Umowa o świadczenie usług wirtualnego biura

  Zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

  Szałaj i Spółka Sp. z o.o., ul. Fatimska 41a/310, 31-831 Kraków, KRS: 0000433921,
  zwaną w treści umowy Wynajmującym, reprezentowaną przez: Mateusz Szałaj– Prezesa Zarządu,
  a
  , , NIP:,
  zwaną w treści umowy Najemcą, reprezentowaną przez

  § 1

  §DEFINICJE I INTERPRETACJE

  1.Umowa – oznacza niniejszą umowę
  2.Wynagrodzenie – miesięczna, kwota wynagrodzenia, otrzymywania w czasie trwania umowy.
  3.Zdarzenia siły wyższej – wydarzenia nieznane mogące wydarzyć się w przyszłości, które będą miały znaczący wpływ na realizację niniejszej Umowy, a będące poza kontrolą i wolą Stron. Do takich wydarzeń nieprzewidywalnych bez możliwości wpływu na nie mimo wysiłki Stron zalicza się między innymi, wojnę, wojnę cywilną, przewrót, ogólnopolski strajk generalny, ogłoszony przez administrację rządową stan klęski żywiołowej itp.

  § 2

  PRZEDMIOT UMOWY

  1.Wynajmujący oświadcza, że jest najemcą pomieszczenia położonego przy ulicy Fatimskiej 41a/310 oraz ma prawo do udostępnienia adresu.
  2.Wynajmujący udostępnia Najemcy jedno z pomieszczeń lokalu wymienionego w pkt 1 niniejszego paragrafu, do prowadzenia działalności gospodarczej oraz zezwala na wykorzystanie adresu lokalu jako siedziby i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  3.Najemca ma prawo do przebywania w pomieszczeniu wymienionym w pkt 2 niniejszego paragrafu w celu prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Termin korzystania z pomieszczenia musi zostać wcześniej uzgodniony z Wynajmującym. Najemca jest również świadomy faktu, iż jeszcze inne osoby mają prawo korzystać z tego pomieszczenia na podobnych zasadach.
  4.Wynajmujący zobowiązuje się do przechowywania całej przychodzącej na powyższy adres korespondencji Najemcy i jej dystrybucję zgodnie z dyspozycją Najemcy. Koszty dystrybucji pokrywa Najemca. Listy i paczki o wadze powyżej 200 gramów powinny być odebrane z biura Wynajmującego w przeciągu jednego tygodnia, liczonego od dnia wysłania informacji o otrzymaniu takiej przesyłki przez Wynajmującego. W innym przypadku będą one przechowywane na koszt Najemcy.
  5.Wynajmujący udostępnia Najemcy w pomieszczeniu o którym mowa w pkt 1 skrytkę biurową w której przechowywana będzie korespondencja do Najemcy oraz dokumenty powierzone przez Najemcę. Wynajmujący zobowiązuje się udostępniać skrytkę na prośbę najemcy w terminie nie później niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Najemcę takiej potrzeby.
  6.Wynajmujący za wynagrodzenie określone w § 3 pkt 1, zapewni Najemcy następujące usługi:
  -odbieranie w imieniu Najemcy korespondencji oraz informowanie go o tym e-mailem na adres:
  7. Wszelkie wyposażenie biurowe znajdujące się w pomieszczeniu wymienionym w § 2 pkt 1 stanowi własność Wynajmującego, a Najemcy nie przysługują do tego wyposażenia żadne prawa, poza możliwością korzystania z nich na zasadach określonych w umowie.
  8.Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody mające związek przyczynowy z wykorzystaniem wyposażenia biurowego opisanego powyżej.

  § 3

  WYNAGRODZENIE

  1. Najemca będzie płacił Wynajmującemu za usługi wymienione w § 2 oraz udostępnienie adresu wymienionego w § 2 pkt 1, jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wynagrodzenie w wysokości 99 zł słownie: ( dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ) miesięcznie brutto.
  2.Wynagrodzenie to obejmuje 20 skanów korespondencji miesięcznie, po przekroczeniu tej ilości będzie naliczana dodatkowa opłata 2 zł za każdy dodatkowy skan.
  3.Wszelkie należności za wynagrodzenie i usługi powinny być płacone przez Najemcę zgodnie z wystawianymi fakturami bez dodatkowych żądań na konto Wynajmującego w Nest Bank:69 1870 1045 2078 1074 2648 0001 . Opóźnienie w zapłacie stanowi podstawę do naliczania i dochodzenia odsetek ustawowych.
  4.Wysokość opłat z tytułu świadczeń lub usług świadczonych przez Wynajmującego na rzecz Najemcy określona jest w obowiązujących cennikach Wynajmującego publikowanych na jego stronie internetowej pod adresem kupadres.pl. Zmiana wysokości opłat za świadczenia i usługi, następować będzie w drodze aneksu podpisanego przez obydwie strony.

  § 4

  POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej, przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym skutecznie złożono wypowiedzenie. Wypowiedzenie może być złożone w formie listu poleconego lub pisma dostarczonego do siedziby firmy. W przypadku przedterminowego rozwiązania umowy przez najemcę, najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu odszkodowanie równie różnicy pomiędzy stawką za wynajem miesięczny dla umowy na czas nieokreślony a kwotą jaką do tej pory faktycznie płacił, pomnożonej przez ilość miesięcy wynajmu.
  3. Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:
  a) Najemca uchyla się od opłacania wynagrodzenia przez 14 dni od dnia wystawienia faktury, a także w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy,
  b) zdarzenia siły wyższej uniemożliwiają Wynajmującemu dalszego świadczenia usług wynajmu.
  4. Najemca zobowiązuje się do informowania swoich partnerów biznesowych jak i klientów iż poza uzgodnionymi z Wynajmującym godzinami, podawany im adres służy wyłącznie do korespondencji a nie do spotkań. W przypadku powtarzającego się pojawiania pod adresem wskazanym w § 2 pkt 1 niniejszej umowy interesantów Najemcy, Najemca zobowiązany jest wpłacić na konto wynajmującego karę umowną w wysokości 400 zł. W takim przypadku Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy.
  5.Najemca po rozwiązaniu niniejszej umowy zobowiązuje się do zmiany miejsca prowadzenia działalności poprzez złożenie stosownych formularzy urzędowych w terminie do 14 dni od daty rozwiązania umowy. W przeciwnym przypadku Wynajmujący powiadomi właściwe urzędy o rozwiązaniu umowy z Najemcą.

  § 5

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
  2.Nieskuteczność prawna-także częściowa, poszczególnych postanowień niniejszej umowy nie umniejsza ważności pozostałej części umowy.
  3.Strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji w zakresie przedmiotu umowy i dokumentów związanych z jej realizacją.
  4.W przypadku zaistnienia sporu między Stronami na tle interpretacji lub wykonywania niniejszej umowy, będą one dążyć do polubownego rozwiązywania sporu drogą dwustronnych negocjacji. Jeżeli polubownie rozwiązanie sporu okaże się niemożliwe wszelkie spory rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
  5.Cesja umowy lub poszczególnych wywodzących się z niej roszczeń jest dopuszczalna po uzyskaniu zgody obydwu Stron.
  6.Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez obie Strony.
  7.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Podpis wynajmującego:

  Podpis najemcy (prosimy złożyć podpis myszką w miejscu między tym tekstem a przyciskiem "clear"):